Portugal Renewable Energy Summit 2020

Oradores e Moderadores

Kadri Simson
Comissária Europeia para a Energia

Comissária Europeia para a Energia